Đổi mới tư tưởng trong công tác lãnh đạo, quản trị trường tiểu học

Đổi mới tư tưởng trong công tác lãnh đạo, quản trị trường tiểu học

Tư tưởng đổi mới trong  lãnh đạo, quản trị  trường tiểu học

             Trong sự nghiệp GD&ĐT nói chung và trong vai trò quản lý giáo dục ở nhà trường có ý nghĩa hết sức to lớn, quyết định đến tính đột phá, hiệu  quả ở các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Vì vậy là một cán bộ quản lý trường tiểu học, cần phải:

 

             1. Thay đổi sự nhận thức của cán bộ, giáo viên trong nhà trường:

- Tiếp tục đổi mới cách quản lý, dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm, nói ít làm nhiều. Xác định các mục tiêu ưu tiên, có cách quản lý riêng của mình.

- Giáo dục đạo đức, tư tưởng lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Trong năm học ban giám hiệu triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các buổi họp sinh hoạt chuyên môn, hộp hội đồng sư phạm.

- Tổ chức thi kể chuyện và các việc làm cụ thể thực hiện theo phong trào mà cả nước đang đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Trong nhà trường tổ chức hội nghị công chức đề ra các nội quy, quy định của nhà trường trong đó yêu cầu cao đối với tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên về quy tắc ứng xử.

             2. Bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

- Đầu năm học BGH nhà trường tổ chức khảo sát phân loại trình độ chuyên môn đối với giáo viên. từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết về bồi dưỡng trình độ cho giáo viên.

+ Đối với những giáo viên vững về chuyên môn phân công kèm cặp những đồng chí còn yếu, GV mới ra trường.

+ Sinh hoạt chuyên môn tập trung vào công tác đổi mới PPDH.

+ Tổ chức cho toàn bộ giáo viên tham gia học tập kinh nghiệm trường bạn.

+ 100% giáo viên soạn bài bằng vi tính, 50% GV sử dụng được giáo án điện tử

+ Tổ chức các cuộc thi, các câu lạc bộ, chăm lo đến công tác mũi nhọn.

+ Tổ chức phong trào học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, hội giảng, thi tổ trưởng giỏi, quản lý giỏi.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề nâng dần chất lượng dạy và học, tổ chuyên môn chọn bài, thiết kế giáo án, phân công giáo viên dạy mẫu, các đồng chí khác dự giờ tham gia đóng góp kinh nghiệm để chất lượng các giờ học đạt hiệu quả.

             3. Nâng cao chất lượng toàn diện, công tác mũi nhọn, nâng cao các tiêu chí trường quốc gia và từng bước phấn đấu đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ II

- Xác định mục tiêu cần đạt

- Xác định việc cần làm trước và làm sau.

- Đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết các mục tiêu đã đề ra.

- Kiểm tra đánh giá những công việc thực tế đã làm có hướng điều chỉnh bổ sung trong thời gian tới.

             4. Xây dựng kế hoạch chiến lược cho nhà trường trong thời gian 5 tới.

- Xác định mục tiêu cần đạt : Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Xác định những biện pháp, giải pháp nhằm giải quyết mục tiêu cần đạt:

+ Thay đổi nhận thức của giáo viên và học sinh

+ Nâng dần hiệu quả năng lực dạy học cho giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

+ Tự mình bồi dưỡng, học tập để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhà trường.

+ Huy động công tác xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường./.

            Nếu làm tốt được các yêu cầu trên, tôi tin rằng hiệu quả trong  quản lý chỉ đạo nhà trường sẽ phát huy một cách tích

Bài viết liên quan